Zaawansowana analiza danych zastanych w obszarze edukacji

 

W ramach studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej realizowany jest komponent „Zaawansowana analiza danych zastanych w obszarze edukacji”, jako element projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem komponentu jest uzupełnienie kompetencji uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w zakresie zaawansowanej analizy danych zastanych z wykorzystaniem metod modelowania statystycznego.

 

W szczególności efektem udziału w komponencie będą:

- umiejętność formułowania innowacyjnych i służących wiedzy o edukacji projektów badawczych;

- umiejętność analizowania i interpretowania wyników badań oraz umiejętności ich prezentowania;

- umiejętność doboru właściwych narzędzi / metod pomiaru w zależności od badanej grupy i grupy odbiorców;

- umiejętność weryfikacji dobranych narzędzi / metod pomiaru poprzez zastosowanie własnych lub dostępnych narzędzie sprawdzających.

Zajęcia w postaci wykładów, seminariów i warsztatów analitycznych będą się odbywały przez dwa semestry – semestr letni roku akademickiego 2013/2014 oraz semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015.

 

Całość komponentu została podzielona na dwie części:
1) część zasadniczą, poświęconą zapoznaniu się z tradycją badań korzystających z danych zastanych; z metodologią głównych badań międzynarodowych i krajowych, których dane można wykorzystywać w analizach edukacyjnych; zdobyciu kompetencji w posługiwaniu się zaawansowanymi metodami analizy statystycznej w tym wybranym metodom modelowania statystycznego oraz kompetencji prezentacji wyników analiz
2) część uzupełniającą, poświęconą dyskusji nad metodologicznymi problemami w realizacji tego typu analiz, specyfice pracy na danych zastanych, uwarunkowaniom statystycznego modelowania w analizach procesów społecznych oraz problemom metodologicznym w międzynarodowych badaniach porównawczych z wykorzystaniem analiz danych longitudinalnych. Prace analityczne prowadzone podczas zajęć realizowanych w ramach komponentu będą wykorzystywały dane pochodzące z badań międzynarodowych PISA (OECD Program for International Student Assesment) oraz PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) oraz dane dostępne z badania ogólnopolskiego Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków.

Uzupełnieniem i rozwinięciem wiedzy i umiejętności zdobywanych podczas zajęć będą wykłady otwarte (minimum 4 – po dwa w każdym semestrze), na które zamierzamy zaprosić specjalistów z kraju i zagranicy poruszających się w polu badań edukacyjnych (prowadzonych w perspektywie psychologicznej, socjologicznej, pedagogicznej) z wykorzystaniem zróżnicowanych metod analitycznych.